top of page
00.jpeg

มาพูดภาษาอังกฤษกับ SPEAKING HUB กันเถอะ!

จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายทั่วประเทศ ผ่านคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์นอกเวลาเรียน ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและคุณครูอาสาซึ่งมาจากทั่วโลกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการคิดวิเคราะห์ในชีวิตประจำวัน

ความท้าทายของการศึกษาไทย

หนึ่งในความท้าทายหลักที่ระบบการศึกษาไทยกำลังประสบคือ การขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของกลุ่มนักเรียนที่มาจากชุมชนที่มีรายได้น้อยหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ปัญหานี้เกิดจากการแบ่งชนชั้นตามสถานะทางเศรษฐกิจ ระบบที่ขาดความยุติธรรม และความไม่เท่าเทียมกันของการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา ความแตกต่างของคุณภาพการศึกษาในประชากรแต่ละกลุ่มฐานะและระหว่างพื้นที่ในตัวเมืองกับพื้นที่ในชนบทนั้นสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นอุปสรรคแก่นักเรียนในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้นักเรียนหลายพันคนสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ ที่จะเป็นประตูให้พวกเขาได้ค้นพบทักษะใหม่ ๆ และได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

นักเรียนไทยถูกคาดหวังให้ได้รับการศึกษาเป็นระยะเวลา 12.4 ปี ก่อนอายุครบ 18 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปรับตามคุณภาพของโอกาสทางการศึกษาแล้วพบว่าระยะเวลาดังกล่าวรวมได้เพียง 8.6 ปีเท่านั้น

 

- ธนาคารโลก ดัชนีต้นทุนมนุษย์ (2561)

ประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในลำดับรองสุดท้ายของประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอันดับที่ 3 นับจากลำดับสุดท้าย ด้านทักษะภาษาอังกฤษ

 

- รายงานขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (2562), EF ดัชนีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (2562)

นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานรายได้ต่ำที่สุดของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นร้อยละ 20 ของครัวเรือนทั้งประเทศ มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศถึง 6 เท่า

- กระทรวงศึกษาธิการ (2560)

Speaking Hub คือใคร

IMG_1005.PNG
IMG_1008.PNG

แนวทางของ Speaking Hub

1.jpg
2.png
03.png

เพิ่มศักยภาพผ่านการศึกษา

Speaking Hub เพิ่มศักยภาพนักเรียนไทยด้วยโอกาสทางการศึกษาที่เข้าถึงได้และไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรของเราสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ผ่านการศึกษาหลากหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบลงมือทำ เราตั้งใจที่จะจุดประกายมุมมองใหม่ ๆ และเสริมสร้างความกล้าแสดงออก

พัฒนาการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา Speaking Hub

มอบโอกาสในการเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในการเชื่อมโยงชุมชนที่ยังขาดแคลนให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา เนื่องจากนักเรียนของเราส่วนมากมาจากพื้นฐานครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ และอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท Speaking Hub จึงมีโครงการมอบ ทุนการศึกษา มอบให้แก่นักเรียนที่ประสบปัญหาการเงิน เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมโครงการและมีโอกาสทางการศึกษา

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Speaking Hub

เป็นเสมือนตัวกลางที่เชื่อมกลุ่มนักเรียนด้อยโอกาสเข้ากับกลุ่มคุณครูอาสาที่มาจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านการเรียนการสอนซึ่งดำเนินการผ่านระบบประชุมวีดีโอทางไกล และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนที่ขาดแคลนโอกาสเพื่อให้เราสามารถเปิดสังคมออนไลน์แห่งการเรียนรู้นี้ ให้กับนักเรียนที่มีภูมิหลังที่หลากหลายมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การเข้าถึง

ปีการศึกษา 2563 - 2564

645

จำนวนนักเรียน

33

จำนวนโรงเรียน

20

จำนวนจังหวัด

89

จำนวนคุณครูอาสา

ปีการศึกษา 2564 - 2565 (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

1100+

จำนวนนักเรียน

35

จำนวนโรงเรียน

28

จำนวนจังหวัด

150+

จำนวนคุณครูอาสา

มาร่วมเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศไทยกับพวกเรา

Contact Us

ติดต่อเรา

  • Email
  • Facebook
  • Instagram

@speakinghubofficial

speakinghub_official

bottom of page