top of page
shweb_8_ourprogramphoto1.png

บทบาทของพวกเรา/ หลักสูตรของเรา

การวิเคราะห์ปัญหาของการศึกษาในประเทศไทยในเชิงลึก

พวกเราเชื่อมั่นว่าการศึกษามีบทบาทในการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนและเปลี่ยนโลกได้ แต่ระบบการศึกษาไทยนั้นมีความท้าทายและปัญหาต่าง ๆ ที่จำกัดทักษะของนักเรียนในการจะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด ปัญหาที่ฝังรากลึกในระบบ เช่น ทรัพยากรการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นไม่เพียงพอ และการเข้าไม่ถึงโอกาสในการเรียน ซึ่งมีนักเรียนไทยกว่า 100,000 คนที่ประสบปัญหานี้ และนี่คือจุดที่ Speaking Hub ตั้งใจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

shweb_12_challengesinaccssibility.jpg


ปัญหาในเรื่องคุณภาพทางการศึกษา

  • ประเทศไทยถูกจัดอันดับโดย PISA หรือ โปรแกรมการวัดประเมินผลสำหรับนักเรียนระดับนานาชาติ ซึ่งไทยอยู่ที่อันดับ 54 จาก 70 ประเทศในปีพ.ศ. 2558 และยิ่งไปกว่านั้นคะแนนเฉลี่ยของวิชาต่างๆ ลดลงจากการวัดประเมินเมื่อปีพ.ศ. 2555

  • อ้างอิงจากดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของ World Economic Forum เมื่อปีพ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้รับ 37 คะแนนจาก 100 ในหมวดหมู่การคิดวิเคราะห์ในการเรียนการสอน

  • การเรียนรู้โดยการท่องจำที่ถูกใช้ในระบบการศึกษาในปัจจุบันนั้น ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21 ประกอบกับนักเรียนไม่ได้รับการปลูกฝังให้คิดวิเคราะห์และมักถูกจำกัดการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน จึงทำให้ขาดทักษะที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในปัจจุบัน

shweb_11_challengesinqualityofeducation.jpg


ปัญหาของการเข้าถึงการศึกษา

  • ประเทศไทยพบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อระดับการศึกษาและประสิทธิภาพในการเรียน

  • อ้างอิงจากการรายงาน Global Education Monitoring ของ UNESCO ในปีพ.ศ. 2561 ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำจบเพียงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อเทียบกับเยาวชนที่มีข้อได้เปรียบทางการเงิน

  • จากการประเมินของ PISA ในปีพ.ศ. 2561 นักเรียนที่มาจากครอบครัวรายได้สูงมีผลคะแนนที่ดีกว่านักเรียนที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำ ในด้านการอ่านถึง 69 คะแนน

  • นอกจากนี้การขาดแคลนของทรัพยากรการศึกษาก็มีมากในโรงเรียนชนบทขนาดเล็กและด้อยโอกาส ในปีพ.ศ. 2560 มีโรงเรียนขนาดย่อมถึง 15,224 โรงเรียน ที่ขาดแคลนปัจจัยทางการเงิน บุคคลากรคุณภาพ และทรัพยากรทางการศึกษาทำให้ครูหนึ่งท่านต้องสอนหลายวิชา

ทำไม Speaking Hub สัมฤทธิ์ผล

เพิ่มการเข้าถึงชุมชนและนักเรียนที่ด้อยโอกาส

 

เพิ่มการเข้าถึงชุมชนและนักเรียนที่ด้อยโอกาส

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีอัตราการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและระบบ Wi-Fi บ้านค่อนข้างต่ำ แต่กลับมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือที่สูงมาก โดยมีผู้ใช้ถึง 55 ล้านคนจากจำนวนประชากรคนไทย 69 ล้านคน อัตราการใช้อินเตอร์เน็ตและมือถือของประเทศไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก เพื่อการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อนี้ Speaking Hub ได้ออกแบบคลาสเรียนจากการเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับนักเรียนที่มาจากพื้นฐานครอบครัวรายได้ต่ำผ่านอินเตอร์เน็ตมือถือ นอกจากนี้พวกเรายังมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสนักเรียนที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตมือถืออีกด้วย โดยสนับสนุนผ่าน โครงการทุนสนับสนุนทางการเงิน

เป็นพื้นที่ฝึกปฎิบัติที่ปลอดภัย

 

คลาสเรียนของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัย ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการฝึกฝนทักษะการสื่อสารอันเป็นหัวใจหลักของ Speaking Hub จุดมุ่งหมายของพวกเราคือพลักดันทักษะการแสดงออกและเสริมสร้างให้นักเรียนมีความมั่นใจในทักษะและศักยภาพของตน แนวทางที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางของเรามุ่งส่งเสริมความเป็นตัวเองและการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

ให้โอกาสทางการศึกษาร่วมหลักสูตร

 

คลาสเรียนของ Speaking Hub มอบพื้นที่ปลอดภัยในการฝึกฝนและต่อยอดทักษะที่ได้รับมาจากการศึกษาในระบบการศึกษาตามหลักสูตรให้แก่นักเรียน พวกเรามุ่งมั่นที่จะเติมเต็มการศึกษาในระบบด้วยการเสริมในสิ่งที่ขาดหายจากการเรียนในโรงเรียน โดยเรามุ่งเน้นที่จะทำให้นักเรียนมีความรู้เพียงพอสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ผ่านการฝึกฝนทักษะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

05.png

โปรแกรมของพวกเรา

60 นาทีต่อสัปดาห์

8 สัปดาห์ต่อเทอม

เพื่อสร้างความเปลี่ยนเเปลง

คลาสเรียนรายสัปดาห์ของพวกเราเป็นการเรียนผ่านวีดีโอคอล 60 นาทีในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนของวันธรรมดาและช่วงวันหยุด ในคลาสเรียนของ Speaking Hub นักเรียนจะมีโอกาสฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษผ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มขนาดเล็กจำนวน 6 ถึง 8 คน หลักสูตรของพวกเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์โดยการใช้เนื้อหาในโลกปัจจุบัน Speaking Hub เชื่อว่านักเรียนควรได้รับโอกาสและพื้นที่ในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อตนเองโดยตรง ดังนั้น จากการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยในการแสดงออกและการค้นหาตนเอง พวกเราจะเป็นชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ การแบ่งปันและการเสริมสร้างทักษะ

shweb_14_bridgeslearningopportunities.jpg

Speaking Hub เชื่อมโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียน

เราเชื่อมโยงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะของตนเอง คลาสของเราถูกออกแบบให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครื่องมือสื่อสารพกพา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ชนบทและนักเรียนที่มาจากครอบครัวรายได้น้อย พวกเราไม่ได้สร้างเพียงแต่ชุมชนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้แต่ยังเชื่อมต่อนักเรียนกับครูอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมจากทั่วทุกมุมโลก

หลักสูตรของพวกเรามุ่งเน้นการใช้ภาษาในชีวิตจริง

หลักสูตรของพวกเราให้ความสำคัญกับการฝึกการสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมถึงนำเสนอปัญหาท้องถิ่นและปัญหาสังคม จุดมุ่งหมายของ Speaking Hub คือ การจุดประกายความเข้าใจใหม่ ๆ และเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียนให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและหันกลับไปพัฒนาชุมชุนของตนเองได้ นักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ประเด็นใหม่ ๆ เพิ่มความมั่นใจในตนเอง และพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงผ่าน Speaking Hub

b81c8f_d9c9f1566bcb49f3918bd6f77563260b_mv2.webp
shweb_16_weapplyactivelearningprinciples.jpg

พวกเราใช้หลักการ Active Learning ในการออกแบบคลาสสำหรับทุกระดับภาษา

พวกเราเน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นและมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้ง กิจกรรมในคลาสเรียนของเราประกอบไปด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ การฝึกโต้ตอบ การแก้ปัญหาและการแบ่งปัน ฯลฯ หลักสูตรของ Speaking Hub ถูกออกแบบตามระดับภาษาที่แตกต่างกัน โดยมีตั้งแต่ระดับ Basic ที่เน้นสอนเนื้อหาในระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับ 5 สำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง

พวกเรามุ่งหวังที่จะขยายการเรียนรู้สำหรับทุกคน

พวกเรามุ่งมั่นที่จะเข้าถึงนักเรียนจากครอบครัวที่พื้นฐานเศรษฐกิจต่ำและไม่มีอินเตอร์เน็ตผ่านการมอบ ทุนการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสศึกษากับ Speaking Hub โดยทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตมือถือของนักเรียนสำหรับการเรียนออนไลน์ตลอดคอร์สเรียนของเรา ซึ่งพวกเรามุ่งหวังที่จะเข้าถึงชุมชนให้มากขึ้นและเปิดโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ยังต้องการโอกาสนี้

อ่านต่อ

b81c8f_6f13533450bb4ba498a3e64399747a64_mv2.webp
bottom of page